In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions


Zakładka poświęcona
poszukiwaniom, lokalizacji
i badaniom sierpeckiego zamku!


Partnerstwo i współpraca
Sierpc: miastem dwóch zamków? - konferencja 14.10.2014r.
środa, 15 października 2014 22:13

Pod takim ogólnym hasłem odbyła się konferencja podsumowująca kolejny etap kompleksowych prac archeologicznych, prowadzonych na terenie Sierpca od maja 2013 r. Jej pełny tytuł brzmiał „Problematyka późnośredniowiecznych i wczesnonowożytnych siedzib obronnych na terenie Sierpca”.
Została zorganizowana przez Burmistrza Miasta Sierpca, Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc. Spotkanie prowadził Tomasz Krukowski, dyrektor Pracowni. Na początku poprosił wszystkich o powstanie i uczczenie chwilą ciszy zmarłego sześć dni wcześniej ks. kan. prof. Tadeusza Żebrowskiego, historyka, regionalisty, który, jak podkreślił prowadzący, „jako pierwszy rozpropagował szeroko informację, że w Sierpcu był zamek”.

Na scenę, do „prezydium konferencji” zaproszeni zostali: Rafał Nadolny-Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Marek Kośmider-Burmistrz Sierpca, Ewa Jaszczak-Kierownik Delegatury w Płocku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie, dr Marian Chudzyński-red.nacz monografii „Dzieje Sierpca i ziemi sierpeckiej", członek Towarzystwa Naukowego Płockiego.

Następnie głos zabrał Burmistrz Marek Kośmider, przybliżając początek nawiązania współpracy z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Delegaturą w Płocku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie, w końcu z Wiesławem Małkowskim, pracownikiem naukowym Instytutu Archeologii w Warszawie i głównym koordynatorem prac archeologicznych w Sierpcu. Przypomniał postać ks. Żebrowskiego, a także odniósł się do kilku znanych wcześniejszych wzmianek na temat zamku w prasie i dokumentach historycznych.

Jako drugi wystąpił Rafał Nadolny. Między innymi zwrócił uwagę na wagę dobrych relacji pomiędzy badaczami, a władzami samorządowymi, jako doskonały przykład współpracy podając właśnie nasze miasto.

Tematyka spotkania została rozwinięta i szczegółowo przedstawiona przez zaproszonych prelegentów, którzy jednocześnie poprzez osobisty udział w prowadzonych pracach badawczo-poszukiwawczych byli bardzo dobrze zorientowani w omawianych zagadnieniach:

- Andrzej Tucholski - „Program zintegrowanych, nieinwazyjnych badań interdyscyplinarnych nad reliktami materialnego dziedzictwa kulturowego miasta Sierpca”.
Przedstawił pokrótce dotychczasowe odkrycia archeologiczne, wskazał ewentualne kolejne kierunki i miejsca badań. Podkreślił jednocześnie, że dotychczasowe dwa etapy prac archeologicznych wniosły mnóstwo nowych informacji, między innymi została przeprowadzona dokładna kwerenda źródłowa pod kątem sierpeckiego zamku. Zaznaczył przy okazji, że wiąże się to wszystko ze znacznymi nakładami finansowymi.

- Władysława Roszyk - „Wyniki archeologicznych badań powierzchniowo-weryfikacyjnych przeprowadzonych wzdłuż brzegów rzeki Sierpienicy w granicach administracyjnych miasta Sierpca”.
Omówiła w miarę szczegółowo dotychczasowe odkrycia archeologiczne na terenie miasta, ze wskazaniem najistotniejszych stanowisk.

Wiesław Małkowski - „Archeologiczne, nieinwazyjne rozpoznanie Sierpca w latach 2013-2014”.
Przybliżył zgromadzonym sposoby badań nieinwazyjnych, ich przebieg na terenie Sierpca, udział uczniów Gimnazjum Miejskiego w prowadzonych badaniach i - co chyba najważniejsze - wstępne wyniki prowadzonych prac. Dzięki prowadzonemu rozpoznaniu nieinwazyjnemu można było m.in. wytypować stanowiska do przeprowadzenia typowych prac odkrywkowych.

Tomasz Olszacki i Artur Różański - „Sierpc: miasto dwóch zamków?”.
Prezentacja, która wzbudziła największe zainteresowanie i emocje. Oparta na pracach odkrywkowych przeprowadzonych przy budynku mieszkalnym, położonym po drugiej stronie rzeki naprzeciw kościoła farnego. Archeolodzy potwierdzili istnienie budowli datowanej na wiek XVI, którą „roboczo” można nazwać „zamkiem”, choć jej przeznaczenie było bardziej reprezentacyjne, niż obronne. Ponadto okazało się, że najprawdopodobniej została wybudowana dokładnie na miejscu wcześniejszej siedziby rodu Gulczewskich z XV w. Prelegenci jednak zaskoczyli kolejną rewelacją, ponieważ według ich ustaleń w miejscu tzw. „Kasztelanki”, czyli drewnianego domu datowanego na przełom XVII/XVIII w. przy ul. Kasztelańskiej, stał drugi „zamek”. Obie budowle byłyby wzniesione w zbliżonym czasie - w XVI w. Sierpc był podzielony pomiędzy dwóch braci Sieprskich (Feliksa i Prokopa), dlatego też każda z rodzin wybudowała własną siedzibę rodową.

Podane informacje oczywiście odkrywają kolejne sekrety z dziejów lokalnych, jednak, jak to zwykle bywa, rodzą kolejne pytania. Prowadzący żartem podał przykład „tunelu”, o którym mówi się od lat, a którym można by teraz „połączyć” obydwa „zamki”.

Pojawiają się jednak bardziej poważne pytania, jak choćby takie, który z sierpeckich „zamków” posiadał dwie wieże lub nieduże baszty i krzyż na zwieńczeniu kopuły? Odwzorowanie takiego budynku było umieszczane na miejskich pieczęciach z XVI w., obecnie zaś widnieje na herbie miasta...

Tak więc, konferencja, która miała być swego rodzaju podsumowaniem pewnych czynności badawczych, w rzeczywistości stała się początkiem zupełnie nowych odkryć, poszukiwań i historycznych spekulacji.

Między innymi takie właśnie gorące dyskusje były prowadzone w kawiarni CKiSz po zakończeniu konferencji...


TOMASZ KRUKOWSKI